โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  87 / 2561

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ประจำปีการศึกษา 2561

สั่ง ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561