โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม) (นางสาวดวงกมล ลือศักดิ์)คำสั่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่ 19/2564

เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)
26 มีนาคม 2564

สั่ง ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564