โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธี “มาลาบูชาครู”ประจำปีการศึกษา 2560คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   27 / 2561

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการพิธี “มาลาบูชาครู”ประจำปีการศึกษา 2560

ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

          ………………………………………………………