โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมการอบรม การให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 19  /  2563

เรื่อง  ให้บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมการอบรม
การให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 

สั่ง ณ วันที่ 23 มกราคม 2563