โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประจำสนามสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การจัดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  14  / 2562

เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประจำสนามสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การจัดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 23 มกราคม 2562