โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนกาณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  155 / 2560

เรื่อง  มอบหมายให้ควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมโครงการ

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ Project Approach
ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560