โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 

คำสั่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ 49/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม
สั่ง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562