โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่จัด จำหน่ายหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และสมุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2562



คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   41  / 2562

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่จัด จำหน่ายหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และสมุด 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  แผนกประถม

ประจำปีการศึกษา 2562 

สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน 2562