โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 31 / 2562

เรื่อง  ให้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพ

สั่ง ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562