โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาปฐมวัยคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   26 / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาปฐมวัย

และแผนที่ตั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย (School map)

ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561