โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 

คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  12  / 2562

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

สั่ง ณ วันที่ 22 มกราคม 2562