โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ วันเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ ครั้งที่ 17 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลานคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่  11  /  2562

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ

วันเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ ครั้งที่ 17

ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน

สั่ง ณ วันที่ 22 มกราคม 2562