โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับประถม และระดับอนุบาล

ประกาศรายชื่อ  ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับประถม และระดับอนุบาล (นักเรียนใหม่) ประจำปีการศึกษา 2559