โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนสนุกได้ ด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learningคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  135 / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนสนุกได้ ด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning

สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561