โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมงานการนำเสนอผลงานวิจัย “การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชนบทภาคเหนือโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน”คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่ 105 / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมงานการนำเสนอผลงานวิจัย

“การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชนบทภาคเหนือโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน”

สั่ง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561