โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “วันไหว้ครู” ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่   40 / 2564

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “วันไหว้ครู”
ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษา