โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 51 / 2562 เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สั่ง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562