โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561 - 2564คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  50  / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561 - 2564

สั่ง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562