โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2562คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  47 / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2562

สั่ง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562