โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั้ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปี 2561” (อนุบาล)คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  56 / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมงาน

“มหกรรมวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปี 2561”

สั่ง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561