โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสนามสอบ การประเมินความพร้อมก่อนสอบ O-NET ด้วยข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 160 / 2560

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสนามสอบ

การประเมินความพร้อมก่อนสอบ O-NET ด้วยข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560

    --------------------------------------------