โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาสี “พวงครามเกมส์” ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2560คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 153 / 2560

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาสี “พวงครามเกมส์”

ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2560

ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560