โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ วันที่ 25 - 19 ตุลาคม 2560 ณ กรุงเทพฯ - ระยองคำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2560  ณ กรุงเทพ-ระยอง

ที่ 3871/2560

ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560