โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลทรายตะวัน 2018 คัพคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  118  / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลทรายตะวัน 2018 คัพ

สั่ง ณ วันที่ 20 กันยายน 2561