โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมเสวนาวิชาการ “ถอดรหัสการศึกษาฟินแลนด์ เลียน (เรียน) แบบ ได้หรือไม่”คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  117  / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมเสวนาวิชาการ

“ถอดรหัสการศึกษาฟินแลนด์ เลียน (เรียน) แบบ ได้หรือไม่”

สั่ง ณ วันที่ 20 กันยายน 2561