โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการธนาคารโรงเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 

คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 101  / 2562

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการธนาคารโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
 

สั่ง ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562