โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกนักเรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากร และการเก็บทรัพยากรท้องถิ่นคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  100  / 2562

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกนักเรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากร
และการเก็บทรัพยากรท้องถิ่น

 

สั่ง ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562