โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายคำสั่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 79/2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 

ดำเนินการพิจารณาเงินเหลือจ่าย จากโครงการเรียนฟรั 15 ปี 

ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560