โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 (เพิ่มเติม)คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  69 /  2561

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

สั่ง ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561