โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  68 / 2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา  2561

สั่ง ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561