โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม steam design processคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 30/2562

เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม Steam design process

สั่ง ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562