โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสนามสอบ การทดสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  35  / 2563

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสนามสอบ

การทดสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

สั่ง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563