โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรจัดเตรียมสถานที่กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ (เพิ่มเติม)คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   16 /  2563

เรื่อง  ให้บุคลากรจัดเตรียมสถานที่กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ
– เนตรนารี สามัญ (เพิ่มเติม)

สั่ง ณ วันที่ 17 มกราคม 2563