โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน กิจกรรมทางด้านภาษาต่างประเทศ (วันคริสต์มาส)คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่  137 / 2562

เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน

กิจกรรมทางด้านภาษาต่างประเทศ (วันคริสต์มาส)
สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562