โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020 ชิงแชมป์ระดับภาคเหนือคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  131 / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020

ชิงแชมป์ระดับภาคเหนือ

สั่ง ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562