โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่   99  / 2562

เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020

สั่ง ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562