โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเยาวชน วัยใส ใส่ใจคุณธรรม จริยธรรมคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   94 / ๒๕62

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

       อบรมเยาวชน วัยใส ใส่ใจคุณธรรม จริยธรรม
สั่ง ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562