โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครู (Teacher Workshop) และการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  86  / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครู (Teacher Workshop)

และการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561

สั่ง ณ วันที่ 18 ก.ค.2561