โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรือง มอบหมายให้เข้าร่วม "มหกรรมคืนความรู้สู่สังคม"คำสั่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 78/2560
เรือง มอบหมายให้เข้าร่วม "มหกรรมคืนความรู้สู่สังคม"

ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560