โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ดำเนินการโครงการต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2562คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   66/ 2562

เรื่อง     มอบหมายให้ดำเนินการโครงการต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2562

สั่ง ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562