โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมสุขภาพจิตการกีฬาเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านพลังใจ (จิตวิทยาการกีฬา)คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  67 / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมสุขภาพจิตการกีฬาเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านพลังใจ

(จิตวิทยาการกีฬา)

สั่ง ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561