โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่จัด จำหน่ายหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และสมุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2561คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  44 / 2561

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่จัด จำหน่ายหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และสมุด 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  แผนกประถม

ประจำปีการศึกษา 2561

ลงวันที่ 18 เมษายน 2561