โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และจัดทำ ID planคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  41 / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และจัดทำ ID plan

ลงวันที่ 17 เมษายน 2561