โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคฤดูร้อนคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  38 / 2561

เรื่อง  มอบหมายให้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคฤดูร้อน

ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561