โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมจัดการแข่งขันกีฬา “กรีฑาสัมพันธ์”คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  143 / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมจัดการแข่งขันกีฬา “กรีฑาสัมพันธ์”

ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

สั่ง ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561