โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมสัมมนา “3D Smart Classroom ในศตวรรษ 21”คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 116 / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมสัมมนา “3D Smart Classroom ในศตวรรษ 21”

สั่ง ณ วันที่ 19 กันยายน 2561