โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมโครงการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ องค์กรสุขภาวะ ที่สร้างได้ด้วยมือเรา”คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 115 /2561

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมโครงการ

“มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ องค์กรสุขภาวะ ที่สร้างได้ด้วยมือเรา”

สั่ง ณ วันที่ 19 กันยายน 2561