โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ประจำห้องเรียนคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  53  / 2561

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ประจำห้องเรียน

สั่ง ณ 17 พฤษภาคม 2561