โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ช่วยสอนประจำห้องเรียนคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 54  / 2561

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ช่วยสอนประจำห้องเรียน

สั่ง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561