โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ วันเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ ครั้งที่ 16 (เพิ่มเติม)คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  11 /  ๒2561

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ

วันเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ ครั้งที่ 16 (เพิ่มเติม)

ลงวันที่ 18 มกราคม 2561